Καρδιαγγειακες Παθήσεις

Καρδιαγγειακες Παθήσεις

Ο έλεγχος των καρδιαγγειακών παθήσεων αναφέρεται κυρίως στην ανίχνευση παθολογικού προφίλ λιπιδίων και συνιστάται να ξεκινά από την παιδική ηλικία.

Η αύξηση της ποσότητας των λιπιδίων στο αίμα υποδηλώνεται με τον όρο δυσλιπιδαιμία και αποτελεί έναν από τους προδιαθεσιακούς παράγοντες για την εμφάνιση του μεταβολικού συνδρόμου.

Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών (διατροφή) και κληροωομικών (θετικό οικογενειακό ιστορικό) παραγόντων και ελέγχεται με τα προτεινόμενα διαγωνιστικά check up.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

γλυκόζη νηστείας

ουρικό οξύ

ολική χοληστερόλη (TC)

τριγλυκερίδια (TGs)

HDL-C

LDL-C

VLDL-C

non HDL-C

CRP ποσοτική

LP(a)

ινσουλίνη

HOMA-IR, δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη

αθηρωματικοί δείκτες Ι. TC/HDL-C II. HDL-C/LDL-C III. TG/HDL-C

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΑΣ

γλυκόζη νηστείας

ινσουλίνη

κρεατινίνη

ουρικό οξύ

ολική χοληστερόλη (TC)

τριγλυκερίδια (TGs)

HDL-C

LDL-C

VLDL-C

Apo A1

Apo B

Lp(a)

TSH

CRP ποσοτική

ομοκυστεΐνη

HOMA-IR, δείκτης αντίστασης στην ινσουλίνη

αθηρωματικοί δείκτες Ι. TC/HDL-C II. HDL-C/LDL-C III. TG/HDL-C IV. ApoB/ApoA1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΟΛΙΠΙΠΑΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ολική χοληστερόλη (TC)

τριγλυκερίδια (TGs)

HDL-C

LDL-C

VLDL-C

SGPT (ALT)

SGOT (AST)

CPK

non HDL-C

AAR αναλογία AST/ALT

αθηρωματικός δείκτης TC/HDL-C

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

γενική αίματος (CBC)

αιμοπετάλια (PLTs)

γενική ούρων

γλυκόζη νηστείας

κρεατινίνη

eCFR, ρυθμός σπειραματικής διήθησης

ολική χοληστερόλη (TC)

τριγλυκερίδια (TGs)

HDL-C

LDL-C

αθηρωματκός δείκτης TC/HDL-C

κάλιο (K+)

νάτριο (NA+)

μικροαλβουμίνη ούρων

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ I & T

CK-MB