Ηπατικός Έλεγχος

Ηπατικός Έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος του ήπατος μπορεί να εκφράζει την ηπατοκυτταρική λειτουργία αλλά και την βλάβη των ηπατοκυττάρων ή/και του επιθηλίου των χοληφόρων.

Ένας εκτενής εργαστηριακός έλεγχος του ήπατος περιλαμβάνει την αναζήτηση αντιγόνων ή/και αντισωμάτων των ιογενών ηπατιτίδων, αυτοαντισωμάτων, διαταραχών των ανοσοσφαιρινών κλπ.

Κάθε διαταραχή των εξετάσεων του ήπατος πρέπει να διερευνάται, γιατί μπορεί να υποδηλώνει σοβαρή ηπατική νόσο.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΞΕΙΑΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

HBsAg

HBeAg

HCV

HAV lgM

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

ΜΟΙΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

HBV DNA (με ποσοτικό προσδιορισμό)

HCV RNA (με ποσοτικό προσδιορισμό)

HCV γονότυπος

HDV RNA (ποιοτικός & ποσοτικός προσδιορισμός)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΗΠΑΤΟΣ

SGOT (AST)

SGPT (ALT)

δείκτης ηπατικής ίνωσης FIB-4

γGT

αλκαλική φωσφατάση (ALP)

LDH

ολικές πρωτεΐνες

αλβουμίνη

λευκωματικό πηλίκο

ηλεκτροφόρηση λευκωμάτων

AFP