Εξετάσεις

Εκτελούνται οι Εξετάσεις:

 • 1,25-διυδροξυβιταμίνη D (1,25-(OH)2D)
 • 11-Δεόξυκορτιζόλη
 • 17-Yδροξυπρογεστερόνη (17-OHP)
 • 25-υδροξυβιταμίνη D [25(ΟΗ)D]
 • 5-Νουκλεοτιδάση
 • aLKM 1
 • Antineutrophil Cytoplasmic Antibodies (ACPA)
 • BNP / proBNP (including other Natriuric Peptides)
 • C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP)
 • C-Αντιδρώσα πρωτεϊνη (CRP)
 • C-αντιδρώσα πρωτεΐνη υψηλής ευαισθησίας (hs-CRP)
 • C1q Παράγοντας συμπληρώματος
 • C3 Παράγοντας συμπληρώματος
 • C4 Παράγοντας συμπληρώματος
 • CYFRA 21-1 (τμήμα κυτοκερατίνης 19)
 • E3
 • HCV RNA ποιοτικός προσδιορισμός και HCV RNA ποσοτικός προσδιορισμός
 • HDV Ab
 • Hepatitis D Virus IgG &IgM Antibodies
 • myBRCA: Πλήρης έλεγχος γονιδίων BRCA 1 & BRCA 2
 • myBRCAHiRisk: Έλεγχος 26 γονιδίων σχετιζόμενα με καρκίνους μαστού και ωοθηκών
 • myPrenatal: Μη επεμβατικός προγεννητικός έλεγχος
 • NSE
 • P
 • PAP
 • PAPP-A (Ειδική πρωτεΐνη κυήσεως)
 • Prostatic acid phosphatase,Φωσφατάση προστατική
 • RA – test (ποιοτικό)
 • Α-Εμβρυική σφαιρίνη (AFP)
 • α1 Οξινη γλυκοπρωτείνη
 • α1- Αντιθρυψίνη ορού
 • Αγγειοτενσίνη I
 • Άζωτο ουρίας ορού
 • Άθικτη παραθορμόνη (iPTH)
 • Αιματοκρίτης (HCT)
 • Αιμοπετάλια (PLT)
 • Αιμοσφαιρίνη Α2 (HbA2)
 • Αλβουμίνη ορού
 • Αλδολάση ορού
 • Αλδοστερόνη
 • Αλκαλική φωσφατάση (ALP)
 • Αλκοόλη ορού
 • Αλληλούχιση DNA γονιδίου CFTR (με NGS)
 • Αλληλούχιση γονιδίων BRCA1 και BRCA2
 • Αμεση δοκιμασία Coombs (DAT)
 • Άμεση χολερυθρίνη
 • Αμινόγραμμα ορού
 • Αμινόγραμμα ούρων
 • Αμινοτελικό άκρο του προπεπτιδίου του Εγκεφαλικού Νατριουρητικού πεπτιδίου (BNP/proBNP)
 • Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (SGPT/ALT)
 • Αμινοτρανσφεράση του ασπαρτικού οξέος (SGOT/AST)
 • Αμιτριπτυλίνη
 • Αμιωδαρόνη
 • Αμμωνία
 • Αμυλάση ορού
 • Αμφεταμίνες ούρων
 • Ανάλυση ουρολίθων
 • Ανασταλτίνη Β (InhB)
 • Αναστολέας C1 εστεράσης
 • Ανδροστενδιόνη
 • Ανθρώπινη πρωτεΐνη επιδιδυμίδος 4 (ΗΕ4)
 • Ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός ηπατίτιδας C (HCV)
 • Ανίχνευση & ποσοτικός προσδιορισμός του ιού της ηπατίτιδας Β (HBV)
 • Ανίχνευση & τυποποιήση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV)
 • Ανίχνευση & τυποποιήση του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) & διαφοροποίηση των στελεχών υψηλού κινδύνου 16 & 18
 • Ανίχνευση Her-2 neu(ERBB2) amp(17)(q11)
 • Ανίχνευση HLA DQ2 (DQA1*0501 / DQB1*0201) & HLA DQ8 σχετιζομένων με κοιλιοκάκη
 • Ανίχνευση αιμοσφαιρινών (HPLC)
 • Ανίχνευση αλλημόρφου HLA B27
 • Ανίχνευση αντιγόνου&αντισώματος ιού HIV I & II
 • Ανίχνευση αντισωμάτων έναντι βακτηριδίου Salmonella (WIDAL Test)
 • Ανίχνευση μεταλλαγμένων αλληλομόρφων στο γονίδιο CFTR που σχετίζονται με την εμφάνιση κυστικής ίνωσης (Cystic Fibrosis, CF)
 • Ανίχνευση μεταλλάξεων MTHFR C677T & A1298C
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Factor V G1691A (FV – Leiden)
 • Ανίχνευση μετάλλαξης Factor ΙΙ G20210A
 • Ανίχνευση μετάλλαξης ΔF508 (p.Phe508del) στο γονίδιο CFTR
 • Ανίχνευση προδιαθεσικών γενετικών παραγόντων για θρομβοφιλία και θρομβοεμβολική νόσο (VTE)
 • Ανίχνευση πρωτεϊνών ορού
 • Ανίχνευση χλαμυδίων τραχώματος (CT DNA)
 • Ανοσοαποτύπωση κατά Western για ανίχνευση αντι-HCV αντισωμάτων
 • Ανοσοκαθήλωση πρωτεϊνών ορού (IFE)
 • Ανοσοσφαιρίνη A
 • Ανοσοσφαιρίνη D
 • Ανοσοσφαιρίνη E
 • Ανοσοσφαιρίνη G
 • Ανοσοσφαιρίνη M
 • Ανοσοσφαιρίνης G Υπόταξη 1 (IgG 1)
 • Ανοσοσφαιρίνης G Υπόταξη 2 (IgG 2)
 • Ανοσοσφαιρίνης G Υπόταξη 3 (IgG 3)
 • Ανοσοσφαιρίνης G Υπόταξη 4 (IgG 4)
 • Ανοσοφαινότυπος CD4/CD8 κυττάρων
 • Ανοσοφαινότυπος αιματολογικών κακοηθειών
 • Ανοσοφαινότυπος κυττάρων περιφερικού αίματος
 • Αντιγόνο e του ιού της ηπατίτιδας B (HBeAg)
 • Αντιγόνο εκ καρκινώματος πλακωδών κυττάρων (SCCAg)
 • Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S
 • Αντιγόνο επιφανείας του ιού της ηπαττίτιδας Β (HBsAg)
 • Αντιγόνο κοπράνων ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (HpSA)
 • Αντιδιουρητική ορμόνη (ADH)
 • Αντιεπινεφριδιακά αντισώματα IgG (αντι-ADR)
 • Αντιμιτοχονδριακά αντισώματα IgG (AMA)
 • Αντιμυλλέριος ορμόνη (ΑΜΗ)
 • Αντιπηκτικό του λύκου (LA)
 • Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA)
 • Αντισπερματικά αντισώματα ορού (ASA)
 • Αντισπερματικά αντισώματα σπέρματος (ASA)
 • Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεϊνη C (APC-R)
 • Αντισώματα IgA έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων της γλιαδίνης (a-DGP-A )
 • Αντισώματα IgA έναντι της ιστικής τρανσγλουτινάσης (a-tTG-IgA)
 • Αντισώματα IgA έναντι της φωσφατιδυλαιθανολαμίνης (aPE-A)
 • Αντισώματα IgG έναντι DNA (αντι-DNA)
 • Αντισώματα IgG έναντι της διπλής έλικας του DNA (αντι-dsDNA)
 • Αντισώματα IgG έναντι Εχινοκόκκου (Echinococcus sp.)
 • Αντισώματα IgG έναντι ιού της Παρωτίτιδας (mumps)
 • Αντισώματα IgG έναντι ιστονών
 • Αντισώματα IgG έναντι πυρηνικού αντιγόνου του ιού EBV(ΕΒΝΑ)
 • Αντισώματα IgG έναντι της μυελοϋπεροξειδάσης (MPO- ANCA)
 • Αντισώματα IgG έναντι της ριβοσωμιακής πρωτεΐνης P (αντι-rib-P Abs)
 • Αντισώματα IgG έναντι της φωσφατιδυλινοσιτόλης (aPI-G)
 • Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Sm (αντι-Sm)
 • Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου SS-A/Ro [(αντι-Ro Ab (SS-A)]
 • Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου SS-B/La [αντι-La Ab (SS-B)]
 • Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου U1-snRNP (αντι- U1-snRNP)
 • Αντισώματα IgM έναντι ιού της Παρωτίτιδας (mumps)
 • Αντισώματα IgM έναντι της φωσφατιδυλινοσιτόλης (aPI-M)
 • Αντισώματα έναντι της παραγόμενης από Στρεπτόκοκκο δεοξυριβονουκλεάσης Β (αντι-DNase B)
 • Αντισώματα IgA έναντι Βρουκέλλας
 • Αντισώματα IgA έναντι καρδιολιπίνης (aCL-A)
 • Αντισώματα IgA έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι (αντι-β2 GPI-G)
 • Αντισώματα IgA έναντι της φωσφατιδυλσερίνης (αPS-A)
 • Αντισώματα IgA έναντι του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (Hp-IgA)
 • Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου (ΕmΑ)
 • Αντισώματα IgA έναντι του ενδομυϊου(ΕmA)
 • Αντισώματα IgA έναντι του Τοξοπλάσματος gondii (TOXO-IgA)
 • Αντισώματα IgA έναντι Χλαμυδίου του τραχώματος (Chlamydia trachomatis)
 • Αντισώματα IgG έναντι Borrelia burgdorferi (νόσος Lyme )
 • Αντισώματα IgG έναντι ιού ηπατίτιδας C (HCVAb)
 • Αντισώματα IgG έναντι απαμιδιωμένων πεπτιδίων της γλιαδίνης (a-DGP-G )
 • Αντισώματα IgG έναντι Βρουκέλλας
 • Αντισώματα IgG έναντι εκχυλίσιμων πυρηνικών αντιγόνων (αντι-ΕΝΑ)
 • Αντισώματα IgG έναντι ιού Coxsackie A,B
 • Αντισώματα IgG έναντι ιού Ηπατίτιδας Ε (HEV-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι καρδιολιπίνης (aCL-G)
 • Αντισώματα IgG έναντι μικροσωμίων ήπατος-νεφρών τύπου 1 (αντι-LKM-1)
 • Αντισώματα IgG έναντι μονής έλικας DNA (αντι -ssDNA)
 • Αντισώματα IgG έναντι νησιδιακών κυττάρων του παγκρέατος (ICA)
 • Αντισώματα IgG έναντι προθρομβίνης (PT-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι ρετικουλίνης (ARA)
 • Αντισώματα IgG έναντι της αποκαρβοξυλάσης του γλουταμικού οξέος (αντι-GAD)
 • Αντισώματα IgG έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι (αντι-β2 GPI-G)
 • Αντισώματα IgG έναντι της βασικής μεμβράνης του νεφρικού σπειράματος (αντι-GBM)
 • Αντισώματα IgG έναντι της ιστικής τρανσγλουταμινάσης (a-tTG-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι της Λεϊσμάνιας (Leishmania infantum)
 • Αντισώματα IgG έναντι της Λεπτόσπειρας
 • Αντισώματα IgG έναντι της Λιστέριας (anti-LLO)
 • Αντισώματα IgG έναντι της τοξίνης του βακτηριδίου της Διφθερίτιδας
 • Αντισώματα IgG έναντι της τοξίνης του κλωστηριδίου του Τετάνου

 

 • Αντισώματα IgG έναντι της τοποϊσομεράσης Ι (αντι-Scl-70)
 • Αντισώματα IgG έναντι της τυροσινικής φωσφατάσης IA2 (IA2Abs)
 • Αντισώματα IgG έναντι της φωσφατιδυλαιθανολαμίνης (aPE-G)
 • Αντισώματα IgG έναντι της φωσφατιδυλσερίνης (αPS-G)
 • Αντισώματα IgG έναντι της Ωχράς σπειροχαίτης (Τρεπόνημα pallidum)
 • Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου e του ιού της ηπατίτιδας (HBeAb)
 • Αντισώματα IgG έναντι του αντιγόνου Jo-1 (αντι-Jo1)
 • Αντισώματα IgG έναντι του Απλού Έρπητα τύπου 1 (HSV1-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι του Απλού Έρπητα τύπου 2 (HSV2-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού
 • Αντισώματα IgG έναντι του έναντι του Τοξοπλάσματος gondii (TOXO-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι του ενδογενούς παράγοντα (IF)
 • Αντισώματα IgG έναντι του ιού Ανεμευλογιάς-Έρπητα ζωστήρα (VZV-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι του ιού της Ερυθράς (RUB-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (HAV-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι του ιού της Ιλαράς (measles)
 • Αντισώματα IgG έναντι του καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr [EBV-VCA IgG]
 • Αντισώματα IgG έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (αντι-CCP)
 • Αντισώματα IgG έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV-IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι του Μυκοπλάσματος πνευμονίας
 • Αντισώματα IgG έναντι του παρβοϊού B19 (Parvo -IgG)
 • Αντισώματα IgG έναντι των γαστρικών τοιχωματικών κυττάρων (APCA)
 • Αντισώματα IgG έναντι των κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετεροφίλων (C-ANCA)
 • Αντισώματα IgG έναντι των κυτταροπλασματικών αντιγόνων των ουδετεροφίλων (P-ANCA)
 • Αντισώματα IgG έναντι των λείων μυϊκών ινών (ΑSMA)
 • Αντισώματα IgG έναντι φωσφολιπιδίων (aPLs)
 • Αντισώματα IgG έναντι Χλαμυδίου του τραχώματος (Chlamydia trachomatis)
 • Αντισώματα IgG,IgM έναντι Bordetella pertussis (κοκκύτης)
 • Αντισώματα IgG&IgM έναντι Bartonella Henselae
 • Αντισώματα IgM έναντι Borrelia burgdorferi (νόσος Lyme )
 • Αντισώματα IgM έναντι Βρουκέλλας
 • Αντισώματα IgM έναντι ιού Ηπατίτιδας Ε (HEV-IgM)
 • Αντισώματα IgM έναντι καρδιολιπίνης (aCL-M)
 • Αντισώματα IgM έναντι της β2 γλυκοπρωτεΐνης Ι (αντι-β2 GPI-M)
 • Αντισώματα IgM έναντι της Λεπτόσπειρας
 • Αντισώματα IgM έναντι της φωσφατιδυλαιθανολαμίνης (aPE-M)
 • Αντισώματα IgM έναντι της φωσφατιδυλσερίνης (αPS-M)
 • Αντισώματα IgM έναντι της Ωχράς σπειροχαίτης (Τρεπόνημα pallidum)
 • Αντισώματα IgM έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας D (HDV-IgM)
 • Αντισώματα IgM έναντι του Απλού Έρπητα τύπου 1 & 2 (HSV-IgM)
 • Αντισώματα IgM έναντι του Ελικοβακτηριδίου του πυλωρού (Hp-IgM)
 • Αντισώματα IgM έναντι του έναντι του Τοξοπλάσματος gondii (TOXO-IgM)
 • Αντισώματα IgM έναντι του ιού Ανεμευλογιάς-Έρπητα ζωστήρα (VZV-IgM)
 • Αντισώματα IgM έναντι του ιού της ηπατίτιδας Α (HAV-IgM)
 • Αντισώματα IgM έναντι του καψιδικού αντιγόνου του ιού Epstein Barr [EBV-VCA IgM]
 • Αντισώματα IgM έναντι του Μυκοπλάσματος πνευμονίας
 • Αντισώματα IgM έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας B (HBcV-IgM)
 • Αντισώματα IgΜ έναντι του ιού της Ερυθράς (RUB-IgM)
 • Αντισώματα IgΜ έναντι του ιού της Ιλαράς (measles)
 • Αντισώματα IgΜ έναντι του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV-IgΜ)
 • Αντισώματα IgΜ έναντι Χλαμυδίου του τραχώματος (Chlamydia trachomatis)
 • Αντισώµατα έναντι θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO)
 • Αντισώματα έναντι της θυρεοσφαιρίνης (anti-Tg)
 • Αντισώματα έναντι του αντιγόνoυ επιφάνειας του HΒV (HBsAb)
 • Αντιωοθηκικά αντισώματα IgG
 • Απαμινάση αδενοσίνης (ADA)
 • Απολιποπρωτεϊνη B
 • Απολιποπρωτεϊνη Α1
 • Απτοσφαιρίνη ορού
 • Αριθμός ερυθρών κυττάρων αίματος (RBC)-Ερυθροκυτταρικοί δείκτες
 • Αριθμός λευκών κυττάρων αίματος (WBC)
 • Αριθμός-τύπος λευκών κυττάρων αίματος (WBC,%WBC)
 • Αυξητική ορμόνη (HGH)
 • Αυτοαντισώματα έναντι Ινσουλίνης (ΙΑΑ)
 • Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G-6-PD)
 • β2‐Μικροσφαιρίνη ορού
 • Βαθμός συνάφειας αντισωμάτων IgG έναντι του CMV (CMV-IgG)
 • Βαλπροϊκό οξύ
 • Βανιλυλμανδελικό οξύ ούρων (VMA)
 • Βαρβιτουρικά ούρων
 • Βενζοδιαζεπίνες ούρων
 • Βιταμίνη Α
 • Βιταμίνη Β1
 • Βιταμίνη Β12
 • Βιταμίνη Β6
 • Βιταμίνη Ε
 • Βλεννομιμητικό καρκινικό αντιγόνο (MCA)
 • Βρωμαζεπάμη
 • γ-Γλουταμυλοτρανσφεράση
 • Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH)
 • Γαλακτικό οξύ
 • Γαστρίνη ορού
 • Γενική εξέταση αίματος
 • Γλυκόζη ορού
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c (ΗbA1c)
 • Γλυκορουνίδιο της ανδροστενδιόνης (3α-DIOL-G)
 • Γονιδιακός έλεγχος 13 προδιαθεσικών γενετικών παραγόντων για θρομβοφιλία και θρομβοεμβολική νόσο (VTE)
 • Δ-Διμερή (D-Dimers)
 • Δείκτης ελεύθερης Θυροξίνης (FTI)
 • Δείκτης Ελεύθων Ανδρογόνων (FAI)
 • Δεσιπραμίνη
 • Δεσμευτική πρωτείνη-3 του Ινσουλινόμορφου αυξητικού παράγοντα (IGFBP-3)
 • Δεϋδροεπανδροστερόνη (DHEA)
 • Διαγνωστική προσπέλαση κληρονομικής αιμοχρωμάτωσης
 • Διαζεπάμη
 • Διγοξίνη
 • Δικτυοερυθροκύτταρα (ΔΕΚ)
 • Διϋδροτεστοστερόνη (DHT)
 • Δοκιμασία ανίχνευσης ετερόφιλων αντισωμάτων (Mono test )
 • Δοκιμασία απελευθέρωσης ιντερφερόνης-γ (IGRAς)
 • Δοκιμασία ερευνητικού εργαστηρίου αφροδισίων νοσημάτων (VDRL) +Τρεπονήματος pallidum συγκόλληση σωματιδίων (TP-PA)
 • Δοκιμασία συκολλητινοαντίδρασης για ανίχνευση Brucella
 • Δοξεπίνη
 • Δραστικότητα αντιθρομβίνης
 • Δραστικότητα παράγοντα VII (FVII:C)
 • Δραστικότητα αναστολέα του ενεργοποιητή πλασμινογόνου 1 (PAI-1)
 • Δραστικότητα ινωδογόνου
 • Δραστικότητα παράγοντα VIII (FVΙII:C)
 • Δραστικότητα παράγοντα ΙΙ (προθρομβίνης)
 • Δραστικότητα πρωτεΐνης C
 • Δραστικότητα ρενίνης πλάσματος (PRA)
 • Δραστικότητα συμπαράγοντα ριστοσετίνης von Willebrand (vWF:RCo)
 • Δραστκότητα πλασμινογόνου
 • Εθοσουξιμίδη
 • Ειδική νευρωνική ενολάση (NSE)
 • Ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA)
 • Ελεύθερες ελαφριές αλυσίδες κ/λ ορού
 • Ελεύθερη θυροξίνη (FT4)
 • Ελεύθερη οιστριόλη (uΕ3)
 • Ελεύθερη Τεστοστερόνη (FT)
 • Ελεύθερη τριιωδοθυρονίνη (FT3)
 • Ελεύθερη χοριακή γοναδοτροπίνη ορού (free β-hGC)
 • Ελεύθερο ειδικό προστατικό αντιγόνο (fPSA )
 • Εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη (HbF)
 • Έμμεση δοκιμασία Coombs (ΙΑΤ)
 • Έμμεση χολερυθρίνη
 • Επιβεβαιωτικός έλεγχος τοξοκαρίασης
 • Επίπεδα κυκλοσπορίνης
 • Ερυθηματώδους Λύκου τεστ συγκόλλησης κυττάρων
 • Ερυθροκυτταρικά έγκλειστα
 • Ερυθροποιητίνη (ΕΡΟ)
 • Ηλεκτροφόρηση ισοενζύμων αλκαλικής φωσφατάσης
 • Ηπαρίνη αντι-Xa δοκιμή
 • Θειική δεϋδροεπιανδροστερόνη (DHEAS)
 • Θεοφυλλίνη
 • Θυλακιοτρόπος ορμόνη (FSH)
 • Θυρεοδεσμευτική σφαιρίνη (TBG)
 • Θυρεοσφαιρίνη (TG)
 • Θυρεοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Θυροξίνη (T4)
 • Ιμιπραμίνη
 • Ινσουλίνη (IRI)
 • Ινσουλινόμορφος αυξητικός παράγων Ι (Σωματομεδίνη C ,IGF I)
 • Ιοντισμένο ασβέστιο (Ca++)
 • Ισοένζυμα αλκαλικής φωσφατάσης
 • Ισταμίνη
 • Ιστικό πολυπεπτιδικό αντιγόνο (TPA)
 • Κάθαρση κρεατινίνης
 • Κάθαρση ουρίας
 • Κάλιο ορού (K)
 • Καλλιέργεια μυκοβακτηριδίου Φυματίωσης (B-Koch)
 • Καλσιτονίνη (hCT)
 • Κανναβινοειδή ούρων
 • Καρκινικό αντιγόνο 72-4 (Ca72-4)
 • Καρκινικό αντιγόνο CA – 50 (CA – 50)
 • Καρκινικό αντιγόνο CA 125 (CA 125)
 • Καρκινικό αντιγόνο CA 15-3 (CA 15-3)
 • Καρκινικό αντιγόνο CA 19-9 (CA 19-9)

 

 

 • Καρκινοεμβρυικό αντιγόνο (CEA)
 • Καρυότυπος
 • Κατακερματισμός σπερματικού DNA
 • Κιτρικά ούρων/2 ώρου
 • Κιτρικά ούρων/24ώρου
 • Κλοβαζάμη
 • Κλοζαπίνη
 • Κλομιπραμίνη
 • Κλοναζεπάμη
 • Κοκαΐνη ούρων
 • Κορεσμός τρανσφερρίνης
 • Κορτιζόλη ορού
 • Κρεατινική κινάση (CPK)
 • Κρεατινίνη (CREA)
 • Κρυοσφαιρίνες
 • Κυστικής ίνωσης (CF) προφίλ, ανίχνευσης στοχευμένων 139 παθογόνων μεταλλάξεων στο γονίδιο CFTR (~84,4%)
 • Κυτταρολογική Εξέταση
 • Λαμοτριγίνη
 • Λεβετιρακετάμη
 • Λευκωματικό πηλίκο
 • Λίθιο
 • Λιπάση ορού
 • Λιποπρωτεΐνη-α [Lp(a)]
 • Λόγος ελεύθερου προς συνολικό PSA (free PSA / total PSA)
 • Λυσοζύμη
 • Μαγγάνιο
 • Μαγνήσιο ορού (Mg)
 • Μαγνήσιο σπέρματος
 • Μαπροτιλίνη
 • Μετανεφρίνες ούρων
 • Μετατρεπτικό ένζυμο της αγγειοτενσίνης (ACE)
 • Μόλυβδος (Pb) ορού
 • Μοριακή ανίχνευση (HPV – NA Reagents) και τυποποίηση του Ιού Ανθρωπίνων θηλωμάτων
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης G1691A του γονιδίου του παράγοντα V πήξης (R506Q FV Leiden)
 • Μοριακή ανίχνευση του Ιού Ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV – NA Reagents)
 • Μοριακή ανίχνευση 13 μεταλλάξεων (FV G1691A (LEIDEN), FII G20210A, MTHFR C677T , FVH1299R , FXIII V34L , b FIBRINOGEN G455A, PAI-1 4G/5G , GPIIIa L33P (HPA-1), GPIa, MTHFR A1298C, ACE ID, APO B R3500Q, APO E2/E3/E4)
 • Μοριακή ανίχνευση μεταλλάξεων γονιδίου α-σφαιρίνης
 • Μοριακή ανίχνευση μεταλλάξεων γονιδίου β-σφαιρίνης
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης A1298C του γονιδίου MTHFR
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης G20210A του γονιδίου της Προθρομβίνης
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης JAK2-V617F
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης T1799A του γονιδίου BRAF
 • Μοριακή ανίχνευση μετάλλαξης ΔF508 του γονίδιου CFTR (κυστική ίνωση)
 • Μοριακή ανίχνευση μικροελλείψεων του Υ χρωμοσώματος
 • Μοριακή ανίχνευση μυκοβακτηριδίου της Φυματίωσης
 • Μοριακή ανίχνευση του BCR/ABL γονιδίου (χρωμόσωμα Philadelphia)
 • Μοριακή ανίχνευση του αντιγόνου HLA-B27
 • Μοριακή ανίχνευση του ιού CMV (CMV-NA Reagents)
 • Μοριακή ανίχνευση του ιού επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας τύπου 1(HIV 1-NA Reagents)
 • Μοριακή ανίχνευση του ιού της Ερυθράς (Rubella)
 • Μοριακή ανίχνευση του ιού της Ηπατίτιδας C (HCV-NA Reagents)
 • Μοριακή ανίχνευση του ιού της Ηπατίτιδας Β (HDV-NA Reagents)
 • Μοριακή ανίχνευση του ιού της Ηπατίτιδας Δ (HDV-NA Reagents)
 • Μοριακή ανίχνευση του Κυτταρομεγαλοϊού (CMV)
 • Μοριακή ανίχνευση του Μυκοπλάσματος hominis
 • Μοριακή ανίχνευση του Ουρεοπλάσματος Urealiticum
 • Μοριακή τυποποίηση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA-A
 • Μοριακή τυποποίηση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLA-Β
 • Μοριακή τυποποίηση αντιγόνων ιστοσυμβατότητας HLADRΒ1
 • Μυοκαρδιακό ισοένζυμο κρεατινικής κινάσης (CK-ΜΒ)
 • Μυοσφαιρίνη ορού
 • Μυοσφαιρίνη ούρων
 • Νάτριο ορού (Na)
 • Νατριουρητικό Πεπτίδιο τύπου Β (BNP)
 • Νιτραζεπάμη
 • Νορδιαζεπάμη
 • Νορδοξεπίνη
 • Νορκλοζαπίνη
 • Νορκλομιπραμίνη
 • Νορτριπτυλίνη
 • Οιστραδιόλη (Ε2)
 • Οιστρόνη (Ε1)
 • Ολικά αντισώματα έναντι της Ωχράς σπειροχαίτης (Τρεπόνημα pallidum)
 • Ολικά αντισώματα έναντι του αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας D
 • Ολικά αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου του ιού της ηπατίτιδας B (total anti-HBcV)
 • Ολικά λευκώματα ορού
 • Ολικά λιπίδια
 • Ολικές σφαιρίνες
 • Ολική καρβαμαζεπίνη
 • Ολική οιστριόλη (Ε3)
 • Ολική ομοκυστεΐνη
 • Ολική σιδηροδεσμευτική ικανότητα (TIBC)
 • Ολική τεστοστερόνη (T)
 • Ολική χολερυθρίνη
 • Ολική χοληστερόλη (TC)
 • Ολικό ασβέστιο (Ca)
 • Ολικό συμπλήρωμα (CH50)
 • Ομάδα αίματος
 • Οξαζεπάμη
 • Οξαλικά ούρων /2 ώρου
 • Οξαλικά ούρων /24 ώρου
 • Όξινη φωσφατάση (ACP)
 • Όξινη φωσφατάση σπέρματος
 • Οξκαρβαζεπίνη
 • Οπιούχα ούρων
 • Οροαντίδραση WRIGHT
 • Ορολογικός έλεγχος τοξοκαρίασης
 • Οστεοκαλσίνη
 • Ουρία ορού
 • Ουρικό οξύ
 • Παράγων Ρέζους (Rh)
 • Πεπτίδιο C ορού
 • Πλακουντιακό γαλακτογόνο (HPL)
 • Πλήρης αλληλούχιση γονιδίου CFTR (κυστική ίνωση 100%)
 • Πλήρης γονιδιακός έλεγχος του γονιδίου CFTR (99.6% & MLPA)
 • Πριμιδόνη
 • Προγεννητικός έλεγχος 1ου τριμήνου
 • Προγεννητικός έλεγχος 2ου τριμήνου ( A-Test )
 • Προγεστερόνη (PG)
 • Προκαλσιτονίνη ορού
 • Προλακτίνη (PRL)
 • Προσδιορισμός γονότυπου ηπατίτιδας C (Hepatitis C Genotyping, HCV GT)
 • Πρόσληψη θυρεοειδικών ορμονών TU
 • Προστατική Όξινη Φωσφατάση (PACP)
 • Προστατική όξινη φωσφατάση (PAP)
 • Πρωτεΐνη Bence Jones (BJP)
 • Ρενίνη πλασματος (άμεση)
 • Ρευματοειδής Παράγων (RF)
 • Σελήνιο ορού
 • Σεροτονίνη ορού
 • Σεροτονίνη ούρων
 • Σερουλοπλασμίνη ορού
 • Σίδηρος ορού (Fe)
 • Συμβατικό PAP test
 • Σφαιρίνη δέσμευσης φυλετικών ορμονών (SHBG)
 • Τακρολιμους
 • Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών αιμοσφαιρίων (ΤΚΕ)
 • Τεστ δρεπανώσεως
 • Τίτλος Αντιστρεπτολυσίνης-O (ASTO)
 • Τοξίνη Α&Β Κλωστηριδίου difficile
 • Τρανσφερρίνη ορού
 • Τριγλυκερίδια
 • Τριιωδοθυρονίνη (T3)
 • Τριμιπραμίνη
 • Τροπονίνη Ι (cTnI)
 • Τρυπτάση
 • Υδράργυρος (Hg) ορού
 • Φαινοβαρβιτάλη
 • Φαινυτοΐνη
 • Φερριτίνη ορού
 • Φθοριονιτραζεπάμη
 • Φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH)
 • Φλουραζεπάμη
 • Φρουκτόζη σπέρματος
 • Φυλλικό οξύ ερυθρών
 • Φυλλικό οξύ ορού
 • Φωσφολιπίδια
 • Φώσφορος ορού (P)
 • Χαλκός (Cu) ορού
 • Χαλκός ούρων
 • Χλώριο ορού (Cl)
 • Χλωροδιαζεποξίδη
 • Χλωροπρομαζίνη
 • Χοληστερόλη πολύ χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (VLDL-C)
 • Χοληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (ΗDL-C)
 • Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL-C)
 • Χοριακή γοναδοτροπίνη ορού (β-hCG)
 • Χοριακή γοναδοτροπίνη ούρων (β-hCG )
 • Χρόνος ενεργοποιημένης Μερικής Θρομβοπλαστίνης (aPTT)
 • Χρόνος Προθρομβίνης (PT)
 • Χρωμογρανίνη Α (CgA)
 • Ψευδάργυρος (Zn) ορού
 • Ψευδάργυρος σπέρματος
 • Ψευδοχολινεστεράση ορού
 • Ψυχροσυγκολλητίνες
 • Ωσμωτική αντίσταση ερυθρών αιμοσφαιρίων
 • Ωσμωτικότητα ορού
 • Ωχρινοτρόπος ορμόνη (LH)

 

Διαγνωστικά Check Up